Information Security Lab. Best Paper Award in WISA 2016, Korea

Best Paper Award in WISA 2016, Korea

Best Paper Award in WISA 2016, Korea

Parallel Implementations of LEA, Revisited
Hwajeong Seo, Taehwan Park, Shinwook Heo, Gyuwon Seo, Bongjin Bae, Zhi Hu, Lu Zhou, Yasuyuki Nogami, Youwen Zhu, Ho Won Kim